ترازوی حسابگر – بسته بندی قبلی

آموزش مفاهیم ریاضی همراه بازی:مفهوم بزرگتروکوچکتر-مفهوم سنگینتروسبکتر-مفهوم تساوی-مفهوم جمع وتساوی-باتکراربازی بایک وسیله آموزشی مفاهیم ملکه ذهن اومی شود.

ترازوی حسابگر درشورای نظارت براسباب بازی درکانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان بررسی وبا شماره97/1532999/3ثبت گردیده وهرگونه کپی برداری کلی وجزئی ازآن پیگردقانونی دارد.