مهارت حل مسئله

مهارت حل مسئله فقط برای مدیران یا کارآفرینان نیست؛ اگرچه اینان در کار و زندگی روزانه خود مدام از آن بهره می‌گیرند (یا باید بگیرند). همه ما در سطوح مختلف به مهارت حل مسئله نیاز داریم. این که کدام رشته تحصیلی را در دبیرستان و دانشگاه انتخاب کنیم، در چه …

یک عروسک بسازیم ؟

با یک حوله درچنددقیقه یک عروسک بسازیم وخلاقیت استفاده ازوسایل دور وبرمان رابه فرزندانمان آموزش دهیم. ما را منتشر کنید و با دوستان به اشتراک بگذارید: