نکات کلیدی درصحبت باکودکان

به فرزندان بیاموزید که برای استفاده از اسباب بازی‌ها و یا دیگر وسایل یکدیگر باید از هم اجازه گرفته و برای رعایت این موضوع برایشان تشویقی رادر نظر بگرید.