نه گفتن به بچه ها

کودکی که به موقع نه می شنود، مهارت نه گفتن را هم آسان تر کسب می کند. به همین دلیل به جای برآورده کردن همه خواسته های کودک تان به جای بی جواب گذاشتن آنها، سعی کنید او را گاهی با پاسخ منفی تان روبه رو کنید.

نکات کلیدی درصحبت باکودکان

به فرزندان بیاموزید که برای استفاده از اسباب بازی‌ها و یا دیگر وسایل یکدیگر باید از هم اجازه گرفته و برای رعایت این موضوع برایشان تشویقی رادر نظر بگرید.