خصوصیات اسباب بازی مناسب

والدین باید دقت کافی مبذول دارند تا اسباب بازی ای را انتخاب کنند که به سلامت و رشد جسمی، روانی، فکری و اجتماعی آنان کمک کند