بازی‌ کودکان درگروه های سنی مختلف متفاوت است

بازی نقش مهمی در زندگی کودکان ایفا می‌کند، به‌ گونه‌ای که می‌توان بازی را شکل‌ دهنده شخصیت کودک دانست. والدین باید برای بازی‌های روزانه کودک خود برنامه‌ ریزی داشته باشند و آن را جهت دهند. قرار‌دادن حداقل یک بازی فکری آموزشی در روز برای کودک در رشد خلاقیت او بسیار …