اشاعه بازی های فکری آموزشی

بجای یک کادوی گران قیمت یا حجیم-کادوی تولد راچیزی انتخاب کنیم که برای رشدخلاقانه مثمرثمرباشد.با او همبازی شویم تا به کارائی کادو پی ببرد وجذب شود-همبازی شدن ازخریدیک کادوی گران قیمت اثرگذارتر است .