ترس ازسرزنش=ریشه دروغگوئی

به کودکان فرصت فکر و خطا کردن بدهید. اجازه بدهید براحتی نظراتش را با شما درمیان بزارد – حرفش را قطع نکنید و با هاش طوری رفتار کنید که شما را نزدیکترین دوست خود بداند و همه چیز را با شما مشورت کند و درک کرده باشد که حرفش را …