نشست بادکترجلیلی نماینده مقام رهبری درشورای امنیت ملی

  نشست با دکتر جلیلی نماینده مقام رهبری در شورای امنیت ملی در مورد بررسی راهکار همراهی تولید کننده های اسباب بازی در تولید ملی و کمک به برون رفت از تحریم ها .